Celtic Lyrics Corner Forum

Hello and welcome to the new Celtic Lyrics Corner Forum!
Please use this forum to post your lyric requests.

Thig crioch air an t-saoghal ach mairidh ceol agus gaol.
The world will come to an end, but music and love will endure.

Forum: Celtic Lyrics Corner Forum
Start a New Topic 
  
Author
Comment
Slainte na nEanach

I just found this song on youtube and absolutely love it! is anyone familiar with it? I would love to know the english translation of the lyrics. The version I am speaking of is performed by Cor thaobh a leithid, assuming all the info on the video is correct. I hope its ok to add a link, that way people can hear what I'm talking about.

http://www.youtube.com/watch?v=tcxNfm-siL0

Email  
Re: Slainte na nEanach

Hi there, I just came across your email concerning this song, which appears to be about birds!

Verse 6 seems to be about animals, and there are humans involved somewhere too - and a wedding!

I'm a learner of Irish but I'll see if I can translate for you... at a later date!

Slán go fóill
Niall

Email  
Re: Slainte na nEanach

Ok, here goes - Irish speakers forgive me!

Sláinte na n-Éanach
D’ éirigh ‘n t-Iolar Mór amach a chruinniú chuid na Cásca
Agus thug sé rabhadh don phobal iad a bheith ar a ngarda
Nach bhfágfadh seisean cearc acu ó Dhoire go Dún Phádraig
Le féasta a thabhairt don tseabhac is dar a leoga ní le grá air
Is ólfaimid sláinte na n-éanach.

The Great Eagle rose out to gather his Easter share
And he gave a warning to the people to be on their guard
That he wouldn’t leave them a hen from Derry to Downpatrick
To provide a feast for the hawk but for sure it is not for love of him

And we will drink the health of the birds.

Ar m’ éirí amach ar maidin domh is mo spats orm cóirith’
Thart i gcúl an bhaile liom is síos go claí na teoranna
Casadh Seonaidh Dearg orm is d’ iarr mé cúnamh comhairle air
‘Sé dúirt sé pill abhaile is ná spáráil cuid do chomharsana (is ólfaimid, 7c).

Having risen out in the morning with my tanned spats on
Across the back of the village I went and down to the **** of the boundaries
Red Johnny happened upon me and I asked his advice and assistance
He said to return home and don’t spare your neighbour’s share (and we drink, etc).

D’ éirigh ‘n chearc ba sine acu amach thar chlaí an gharraí
Is trua nar ith an sionnach mé ná Iolar Mór na Spáige
Nuair nach raibh sin ins an ionad go bhfuighinn liberty na sráide
Le mo ghráinnín beag a phiocadh achan áit a bhfuighinn ar lár í.

The eldest hen of them rose out over the garden ****
It’s a pity the fox didn’t eat me than the Great Eagle of the Talons
When they weren’t in the place I’d have the liberty of the street
To peck my bit of grain every place I’d find it lying.

Tháinig an fhaoileán bhan thart anall as na Tuaithfinn
Is leoga má tháinig ní minic a bhí sí gruama
Sheinnfeadh sise ‘n cuirealán chomh binn leis na cuacha
Agus d’ ólfadh gloinne leann’ ansin chomh maith le mac Uí Thuathláin.

The white gull came over from the Tuaithfinn
And my goodness if she did, she wasn’t often gloomy
She would sing the lovely chorus as sweetly as the cuckoos
And drink a glass of beer as good as the son of O Thuathlain.

Tháinig an fheannóg chorrach thart le cuireadh ionsar an fhéasta
“Go mbeannaí ‘n Rí is mise daoibh” ar sise leis an éanlaith
“Mura dtuga sibhse domhsa ‘n ceann ramhar den stéige
Ó rachaidh mé go h-Iorras mar bheadh bocht a dh’ iarraidh déirce ann.”

The squinty crow came over with an invitation to the feast
“Blessings of the King from me to you” said she to the birds
“If you don’t give to me the fat end of the steak
Oh I’ll go to Iorras like a beggar seeking charity there.”

Dá bhfeicfeá thusa an coinín agus luchóg aige i bpoll dubh
Nead ag an dreolán i bhféasóig an ghandall
‘Chearc uisce agus an truideog ag gabháil amhráin ar thrumpaí
An madadh rua a’ seinm is an miolrán a’ damhsa.

If you could see the rabbit with a mouse in a black hole
The wren with a nest in the beard of the ????
The water hen??? and the ??? singing a song on trumpets
The red fox playing and the ??? dancing.

‘S a Mhanaí, Mhanaí Uí Mhaoileagáin, an ndéanfá liom cleamhnas
Mise Seán Mac Sírín, mac Shílidín na nGamhna
Tá bá agam is caoirigh is maoin mhaith ‘un bainse
‘S mura dtuga tú do ‘níon domh – mhuirfinn tú le clampa.

And oh Manny, Manny O Maoileagain, would you make with me a match
I am Sean Mac Sirin, son of Silidin of the Calves
I have cattle and sheep and good finance for a wedding
And if you won’t give me your daughter – I’d kill you with a clamp.

Email  
Re: Slainte na nEanach

Thank you so much for that!

Get your own FREE Forum today! 
Report Content ·  · Online Photo Albums   Free Blogs   Free Guestbooks   Cheap Domains 
powered by Powered by Bravenet bravenet.com